גיליון 6052 עמוד 1 מתאריך 21/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

21 בינואר 2010

עמוד

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית..................... 1574

הרשאה לפי פקודת הדיג....................................................... 1582

הסמכה לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) ופקודת

הרוקחים............................................................................... 1583

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 1584

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 1585

עמוד

1585 ..........

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט...............

1586 ..........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה..............................

1622 ..........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..........

1625 ..........

הודעה מאת הכונס הרשמי.........................................

1625 ..........

הודעות מאת הציבור.....................................................