גיליון 6052 עמוד 2 מתאריך 21/01/20101

2

3

4

5

6


8


9

10


12


הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)י, אני מרשה את עובדי יחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון שלהלן:

שם_מס, זהות

גולן נעם    53894226

וטרמן גד    030096705

יעקב נוימן מירב    027957471

נדלר נח    68634864

קרוייצר יצחק    26946244

לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות של חשודים בעבירות כמפורט להלן, אם החליטה כך על פי הנוהל הוועדה המשותפת או נציג הפרקליטות העומד בראשה:

(1)    עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד או עובד לשעבר של:

משרד הביטחון בדרג נמוך מדרג ראש אגף; יחידת סמך של משרד הביטחון; הקריה למחקר גרעיני (קמ״ג); המרכז למחקר גרעיני (ממ׳׳ג); הוועדה לאנרגיה אטומית; המכון הביולוגי; תעשיות ביטחוניות;

(2)    עבירות שעבר ספק או ספק לשעבר של אחד מהגופים המנויים בפסקה 1 לעיל בקשר לקשריו עם אותו גוף;

(3)    עבירות על חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-21959; עבירות על חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ״ד-31994; עבירות על חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס״ז-42007; ועל צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצוא ציוד ביטחוני וידע ביטחוני), התשנ״ב-51992;

(4)    עבירות שעבר עובד לשעבר באחד הגופים המנויים בפסקה (1) וכן מי שפרש משירות כחיל בצבא הגנה לישראל, על חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ״ט-61969.

בהרשאה זו -

״הנוהל״ - נוהל מיום ט״ו באייר התשס״ה (24 במאי 2005), שקבע היועץ המשפטי לממשלה, בנוסחו המעודכן מזמן לזמן;

״ועדה משותפת״ - ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות נציג פרקליטות המדינה;

1    חוקי א״י, כרך א', עמ' 439.

2    ס״ח התשי״ט, עמ' 176.

3    ס״ח התשנ״ד, עמ' 132.

4    ס״ח התשס״ז, עמ' 398.

5    ק״ת התשנ״ב, עמ' 609.

6    ס״ח התשכ״ט, עמ' 144.

״תעשיות ביטחוניות״ - התעשייה הצבאית בע״מ, תעשייה אווירית בע״מ, רפא״ל - מערכות לחימה מתקדמות בע״מ.

תוקפה של הרשאה זו עד יום ה' בטבת התשע״ב (31 בדצמבר 2011) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים בתפקידם האמור.

י״ד בטבת התש״ע (31 בדצמבר 2009) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)י, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע״מ במשרד האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ״ה-31964; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5;

פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-61979; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א-81961;

חוק זכות יוצרים, התשס״ח-2007’; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-111972; פקודת סימני סחורות12.

מס' זהות

שם

22400550

אבגי אסנת

55748958

אבו-ריש רכאד

36280030

אבזאח אהרון

349586629

אביבי יניב

24138463

אבידן כהן שמואל

12399390

אביטן אלברט

59239137

אגם אבי

חוקי א״י, כרך א', עמ' 439. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39. ס״ח התשכ״ה, עמ' 16. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100. ס״ח התשכ״א, עמ' 64. ס״ח התשס״ח, עמ' 38. חוקי א״י, כרך א', עמ' 364. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511. חוקי א״י, כרך ב', עמ' 889.

ילקוט הפרסומים 6052, ו' בשבט התש״ע, 21.1.2010 1574