גיליון 6053 עמוד 1 מתאריך 24/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בשבט התש״ע    6053    24 בינואר 2010

עמוד

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור......................... 1630

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................................................. 1630

הודעות מאת הציבור................................................................... 1631