גיליון 6054 עמוד 1 מתאריך 28/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בשבט התש״ע    6054    28 בינואר 2010

(קופות גמל)......................................................................... 1638

הודעה בדבר אישור טופס הוראת מסירה לפי פקודת

הנמלים................................................................................. 1639

הודעות על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים    העסקיים... 1641

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדרים

כובלים.................................................................................. 1643

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1647

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי    נפט......... 1650


עמוד

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי המועצות

הדתיות לשנת 2010......................................................... 1634

הסמכה לפי פקודת בריאות העם ותקנות המים

(מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה)...... 1637

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

עמוד

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית.................................... 1650

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית

להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות

הציבור.................................................................................. 1652

הודעה בדבר תנאים למתן היתרים בתקופת ביניים

מס' תת”ל/37 - מתחם שער - נמל חיפה............... 1654

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת״ל/40 תחנת כוח הידרו-אלקטרית, אגירה

שאובה מעלה גלבוע....................................................... 1655

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' תת״ל/41 תחנת כוח הידרו-אלקטרית, אגירה

שאובה מנרה...................................................................... 1656

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1657

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1662

הודעות מאת הציבור................................................................ 1662