גיליון 6055 עמוד 1 מתאריך 28/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

28 בינואר 2010

עמוד


עמוד

מינוי חברים לוועדות שחרורים ולוועדות שחרורים

מיוחדות לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........... 1666

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים.................................. 1667

הודעות על החלטות ועדת המינויים לפי חוק לשכת עורכי הדין ולפי כללי לשכת עורכי הדין (מספר

חברי בתי הדין המשמעתיים)..................................... 1668

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות........ 1672

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1673

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1673

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 1689

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1693

הודעות מאת הציבור................................................................ 1694

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 1704