גיליון 6056 עמוד 1 מתאריך 31/01/2010רשומות

ילקוט

ט״ז בשבט התש״ע


הפרסומים

6056    31 בינואר 2010

עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון................................................ 1706

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.................................................. 1711

הודעות מאת הציבור................................................................... 1711