גיליון 6057 עמוד 1 מתאריך 01/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בשבט התש״ע    6057    1 בפברואר 2010

עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)........ 1714

הודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית........................................ 1714

הודעות על מינוי יושב ראש וחברים למועצה הישראלית לתרבות ואמנות...................... 1714

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד האוצר במוסדות ציבור - סיוע לנפגעי

רדיפות הנאצים.................................................................... 1715

1718


הודעות מאת הציבור,