גיליון 6057 עמוד 2 מתאריך 01/02/2010הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י (להלן - החוק), ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק, 38 משרות של חוקר מפקח בדרגות 18-15 לדירוג המינהלי ברשות המסים בישראל, בכפוף להליך גיוס ואיתור מועמדים שיבוצע בהתאם לנוהל שיתואם בן נציבות שירות המדינה לבין רשות המסים בישראל. י' בטבת התש׳׳ע (27 בדצמבר 2009) (חמ 3-274)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית

מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה את האנשים ששמותיהם מנויים להלן לחברים בוועדת השמות הממשלתית: יואל אליצור (במקום אסתר גולדנברג)1 אילת מזר (במקום משה כוכבי ז׳׳ל)2 עירית עמית כהן צבי צמרת ישעיהו רונן אבשלום קור

י׳׳ד בטבת התש׳׳ע (31 בדצמבר 2009) (חמ 3-1104)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    י”פ התשנ׳׳א, עמ' 138.

2    י”פ התשמ׳׳ט, עמ' 362.

הודעה על מינוי יושב ראש למועצה הישראלית לתרבות ואמנות

לפי חוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-2002 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-12002, החליטה הממשלה למנות בהמלצת שרת התרבות והספורט את חיים פרלוק, ת׳׳ז XXXXXX057, חבר המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, ליושב ראש המועצה, במקום יחיאל לקט2. י' בטבת התש׳׳ע (27 בדצמבר 2009) (חמ 3-3383)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 64.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 776.

הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית לתרבות ואמנות

לפי חוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-2002 מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, בהתאם לסעיפים 2(א)

ו-4 לחוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-12002, ועל פי הצעת שרת התרבות והספורט, את הרשומים מטה לחברים נוספים במועצה הישראלית לתרבות ואמנות.

החברים הומלצו לאחר ששרת התרבות והספורט קיימה היוועצות עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים בתחומי התרבות והאמנות, כפי שפורסמו ברשומות.

החברים הנוספים הם:

ספי ריבלין, ת׳׳ז XXXX486 יעקב (קובי) אשרת, ת׳׳ז XXXXX691 אלכסנדר (סשה) אוקון, ת׳׳ז XXXXXX697 ורד אביב, ת׳׳ז XXXXXX360 סיגל ברניר, ת׳׳ז XXXXX510 ניצה שאול, ת׳׳ז XXXXXX921 פאסיל לאגסה, ת׳׳ז XXXXXX561 חיים רפלוק, ת׳׳ז XXXXXX057 אמילי עמרוסי, ת׳׳ז XXXXXX545 אברהם נתן, ת׳׳ז XXXX391 מירון ח' איזקסון, ת׳׳ז XXXXXX402 י׳׳ד בחשוון התש׳׳ע (1 בנובמבר 2009) (חמ 3-3383)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 64; התשס׳׳ד, עמ' 304.

הודעה על מינוי חברה למועצה הישראלית לתרבות ואמנות

לפי חוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-2002 מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה למנות, בהתאם לסעיפים 2(א) ו-4 לחוק התרבות והאמנות, התשס׳׳ג-12002, ועל פי הצעת שרת התרבות והספורט, את קטרין שטרית, ת׳׳ז XXXXX176, לחברה נוספת במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות.

המינוי נעשה לאחר ששרת התרבות והספורט קיימה היוועצות עם ארגונים המייצגים יוצרים, אמנים ועוסקים בתחומי תרבות ואמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי התרבות והאמנות, כפי שפורסמו ברשומות.

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 3-3383)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשס״ג, עמ' 64.


ילקוט הפרסומים 6057, י״ז בשבט התש״ע, 1.2.2010 1714