גיליון 6058 עמוד 1 מתאריך 02/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התש״ע    6058    2 בפברואר 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1722

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 1778