גיליון 6058 עמוד 26 מתאריך 02/02/2010ןןת. פטירה I ושם המבקש I

ושא המניח/ה

ומר' תיק ן

רח' הבלובה 2,יד אליהו, תל-אביב

הדבם לסוייוי ידובה בתל אביב -

ירישות

20/01/2009 סעדיה מרסלימ

נלסון סולומון

221 16543

19/09/2008 צ׳בוטייה אלה

בנקוץ ויכלה

221 24810

26/04/2002 חסידים ליזה

חחי חנום א;ה ח

22/ 29132

2/19/2002 1 חסידים לאה

בסי ׳יהודה

22/ 29141

09/09/2407 רס יעקב

ראס טטיאנה

22/20204

20/09/2000 חחרק יולבד

חחרק סעדיה

12/ 29292

1/2449 29/1 להב יהודית

להב רפאל חעם

12/ 27622

20/10/2049 ססרן תקוב

סלמן צבח

12/ 29609

25/12/1990 אלווף רחל

הללוף יצחק

1 2/ 27601

2/2009 ו/29 קלוש רוני

בבריוני א רנה

׳29603 ו12

1/2009 09/4 ;רונפלד ולנטין רפא

;רונפלד ;ייזה

12/ 29607

29/12/2009 ;דד דרו לוסיי

;דד אמיל

1/1 2769 0

0/2009 14/4 סיון מרגלית

מינ;ל;רון חנה (טאובה)

1 2941 ו12

1/02/2009 1 ::רזר־י קניש

נככרי יוסף

1 2/ 2941 6

17/12/2009 בןדל ;לילה

סנדל אתה

1 2/ 2941 2

21/09/2009 יצרק ;שיה

שבבור, ססף

12/ 2961 9

09/281/2009 גלוי אירינה

;ורדון רקמה

1 2/ 2921 ^

19/09/1990 חנדורקר אהרן

חנדורקר שושנה

1 2/ 296225

2000/09/H סולומון אדוארד

סולומון;ניה

29629 ו2 1

22/28/1449 סולומון אדוארד

סולומון הרקו

^2922 ו12

1/2009 21/1 לייבנד שרק

תיבנד אפרת

29623 ו2 1

11/01/1999 בובווינסנטי;'אק

חנבנרותי לווה

ו2 2 92 2 ו12

27/10/2009 זקר זהבה

לוי שמואל

12/ 29629

1/08/2999 4 עובדיה צפורה

במדי מנסה

1 2/ 29617

21/12/2000 לודץ ;ן־ל

לודין ולבי

12/ 29633

12/2000/^0 ר־ומנו עורה

רומח בנימין

12/ 29639

28/07/1986 בדרימ חנה

^מר לאה

1 2/ 2923^

0/2000 ו/26 סוכובו־גלסקי מרים

רווול רחל

29239 ו12

4/10/2959 1 ניכזעו־ו כזר־י־ם

פריאנטה אסתר

29640 ו12

2/7009 ד/ 111 חשין אלה

גולוביצקי גניה

77942 ד/ד

9/2999 28/2 לברטוב חיה

לדרטוב שלמה

1/1 20943

02/07/2006 אללוף אברהם

אללוף אסתר

1/1 27646

1/2008 25/1 פרידמן גולדה ייטה

דסלר גדליהו

1/1 27652

20/06/2009 כהן בלה

אפלבלט חיה

1/1 27653

1/2009 25/1 סמואל מרים

סמולרסקי סימה

1/1 27654

21/06/2009 מזרחי שמחה

מזרחי מיכאל

1/1 27657

04/02/2005 רומנו סרינה

זיטוני ליילה

1/1 27659

16/03/2009 אוחרמנקו ולנטין

בן דרורי אלזה

1/1 27660

10/06/2009 צדקיהו לבנה

ניניו נסים

1/1 27661

18/07/2003 צדקיהו לבנה

ניניו מזל טוב

1/1 27662

31/08/2009 בן נתן גדעון

בן נתן נורית

1/1 27664

1/2008 28/1 פאר קרן

סנחאני זכריה

1/1 27666

06/12/2009 הררי יהודית

הררי יצחק לביא

1/1 27668

19/01/1997 יצחקוב יונונה

יצחקוב אהרון

1/1 27671

1/10/2009 1 ממט בצלאל רזיא

ממט רבקה

1/1 27673

■לקוא הפרסומים 6058, י׳׳ח בשבט התש׳׳ע, 2.2.2010 1746