גיליון 6058 עמוד 28 מתאריך 02/02/2010ןןת. פטירה I ושם המבקש I

ן ובם למנ1ח/ל

ןאא׳ תיק

ירישיש

03/07/2009 חיים ביבי שפרה

חיים משה

26770 ת 1

29/08/2009 רחני זהבק

ננשביה שמהה

211 29705

ה9ה 26/02/1 עחרמי גיל

עמרמי זלפה

21116776

2009/ 1 22/1 בחמן שושנה

באמן אברהם

21/ 26213(5

1/2009 09/1 אברמוביץ אנדראה רוק

אבחמובי־ץ עפר

0ה298 181

05/09/2009 שורץ מרים

שורץ שלמה יוסף

21/ 29792

08/29/1983 אהידור שנשנה

נציב דודו

21/19 ל UTS

27/00/2008 ביין עדה סטפנה

חנטינוצ סחיבן דניא

21/ 2986'^4

21/12/2009 אוביץ ששא

אוביץ שלקה

2 81 29865

6/12/2009 2 שטייו רניאלה סיל

קנוי־ שון בלאן

^^91^9

09/22/2007 פיקובסקי דינר!

גורודצקי גלינה

2 81 2982^3

1/2009 24/1 לרקט ונזל

ארקט שמעון

91300י1 81 2

19/12/2009 משה חזי

באבו כדורי

29601 ת 2

^10/200/^1 בט אביבה

אבנו שרה

09/01/2004 מדזרזהבה

ננרואטי מנסה

1 ,H TH^O^

25/09/2008 וזדזר זהבה

ברזבטי מזיל

11! 71983055

09/03/2008 סלומון יהודה

סלומון רחל

1 11 2913018

29/09/2009 הילני תחיה

אילני גיורא

^0^9נ2 1 ,H

2נתאוונ

01/12/9009 כוזן שזשנה

אהן משש

21/ 2 OHO

^12/12/2><0ni אוגור מלכה

ננזן יקלו־

21/ 20011395

^^^06/2/^1 נין אסנאין רבקה

אסקי דיד

381 205555

23/10/8009 כזיססן רנניונ

פלזזור מרים

281 20862

19/09/2909 אנסטרובא דן

אנאטרוויל הלנה

281 29880

^07/900/^0 רשזבלט מר2ה

רייזמן ראיסה

20869 81ו

27/10/9006 נאפ! אריאלה ורד

קנל רגינה

29680 81ו

96/01/9009 חהן אהרן

כהן נויירי

29601 ו8ו

16/08/9009 קונפירטי אסתר

ד־ןוו;1פורטי־ יימי

29600 ו8ו

18/00/9009 בן חמו מאיר

בנחמו פרוספר

^27696

20/06/2009 רותם יהושע

רוכבלט אינ1ה

^27699

08/12/2009 כוכבי שמואל

כוכבי חנה

1 /1 2761 2

26/07/2000 פוררארתור

נוסבראוך הנסי

1/1 27613

20/02/2009 פישר תהילה

פישר גיזלה

1/1 27614

30/03/2000 פוררארתור

נוסבראוך איסק

1/1 2761 5

1/2009 0/1 1 ברקוביץ שושנה

ברקוביץ משה

1/1 27625

21/09/2009 תורגמן בת שבע

תם מרים

1/1 27626

1/2009 08/1 כהןאלברטו

כהן אורה

1/1 27627

1/2009 01/1 מאירוביץ נילי

להב שאול

1/1 27628

19/09/2009 דן מרים

דן אליעזר

1/1 27631

0/10/2009 1 אלמוג אילה

בלייכמן מוטל

1/1 27632

05/10/2009 הרמן אן

הרמן לזר

1/1 27634

28/10/2007 צעידי שלום

צעידי שרה

1/1 27635

13/08/2009 לסוב מיה

לסוב אלכסנדר

1/1 27636

0/08/2008 1 בדריק חנה

צימר לייב

1/1 27641

31/10/2009 קפלאוי אסתר

קפלאוי יוסף

1/1 27650

ילקוט הפרסומים 6058, י׳׳ח בשבט התש׳׳ע, 2.2.2010 1748