גיליון 6059 עמוד 1 מתאריך 03/01/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

3 בפברואר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 1802

הודעות על מילוי מקום של שרים....................................... 1802

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 1802

הודעה על הרשאה לפי חוק    נכסי המדינה...................... 1802

הודעה על מינוי רשות מוסמכת ועל מענה לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים............................................................. 1803

הודעה על מינוי רשות מוסמכת ועל מענה לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים................................................................ 1803

הענקת חסינויות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים). 1803 הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת

עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 2010...... 1803

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

הצפון - תוספת רמת הגולן.......................................... 1803

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז...................................................................... 1804

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים.................................................................. 1804

הודעות בדבר הפקדת תכניות מיתאר מחוזיות חלקיות

למחוז הדרום...................................................................... 1805

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז הצפון....................................................................... 1806

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1806

הודעות מאת הציבור................................................................ 1808

תיקון טעות דפוס