גיליון 6059 עמוד 2 מתאריך 03/01/2010הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 16(ג) לחוק-יסוד: הממשלה1, קבעה הממשלה כי המשנה לראש הממשלה, השר משה יעלון, ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה לפי סעיף 6ו(א) לחוק-היסוד, בעת העדרו מהארץ ביום ג' בשבט התש׳׳ע (8ו בינואר 2010).

על פי סעיף 9 לחוק הממשלה, התשס״א-22001, נמסרה הודעה לכנסת.

ב' בשבט התש׳׳ע (17 בינואר 2010) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס״א-12001 (להלן - החוק), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר דן מרידור ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, ביום ג' בשבט התש׳׳ע (18 בינואר 2010).

בהתאם לסעיף 9 לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ב' בשבט התש׳׳ע (17 בינואר 2010) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס״א-12001 (להלן - החוק), כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, ששר התעשייה המסחר והתעסוקה, השר בנימין בן אליעזר, ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ, ביום ב' בשבט התש׳׳ע (17 בינואר 2010).

בהתאם לסעיף 9 לחוק הממשלה, התשס”א-2001, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ז בטבת התש׳׳ע (13 בינואר 2010) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(6) לחוק הממשלה, התשס״א-12001, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק-יסוד: הממשלה2, שהשר זאב ב' בגין, ימלא את מקום שר המשפטים, מיום ט׳׳ז בשבט התש׳׳ע (31 בינואר 2010) עד יום כ׳׳ג בשבט התש׳׳ע (7 בפברואר 2010).

בהתאם לסעיף 9 לחוק הממשלה, התשס”א-2001, נמסרה הודעה לכנסת.

כ׳׳ז בטבת התש׳׳ע (13 בינואר 2010) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965

מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-11965, כי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק האמור, אישרה תכניות מיתאר ארציות אלה: 1 .    תמ״א/16/23/א/1/1 - תכנית מיתאר ארצית ברמה מפורטת

למסילת הברזל נתב׳׳ג-ירושלים בתוואי שער הגיא, קטע מערבי.

2. תמ׳׳א 16/23/א/2/2 - תכנית מיתאר ארצית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב׳׳ג-ירושלים בתוואי שער הגיא, קטע מזרחי.

ה' בשבט התש׳׳ע (20 בינואר 2010) (חמ 3-697)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א^^1 (להלן - החוק), החליטה הממשלה להרשות את בעלי התפקידים במשרד לשירותי דת המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקה במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות אלו בהתאם לאמור להלן: (1) המנהל הכללי של המשרד לשירותי הדת יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום;


ילקוט הפרסומים 6059, י״ט בשבט התש״ע, 3.2.2010 1802

1

ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.