גיליון 6059 עמוד 3 מתאריך 03/01/2010(2) סגן המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 200,000 שקלים חדשים. ההרשאות לנושאי משרה במשרד לשירותי דת שפורסמו בילקוט הפרסומים התשס׳׳ח, עמ' 2760 - בטלות. ה' בשבט התש׳׳ע (20 בינואר 2010) (חמ 3-9)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי רשות מוסמכת ועל מענה

לפי חוק נכי המלחמה הנאצים, התשי”ד-1954 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי׳׳ד-1954י, מיניתי ביום כ' בטבת התש׳׳ע (6 בינואר 2010), את עופרה רוס, ת׳׳ז XXXXXX630, לרשות מוסמכת לצורך החוק האמור.

מענה של הרשות המוסמכת: רח' יצחק שדה 17, ת׳׳ד 57380, תל אביב 61572.

מינויו של רפי פינטו לרשות מוסמכת שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים, התשנ׳׳ד, עמ' 4652 - בטל. כ׳׳ז בטבת התש׳׳ע (13 בינואר 2010) (חמ 3-99)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

י ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ' 76.

הודעה על מינוי רשות מוסמכת ועל מענה

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-11957, מיניתי ביום כ' בטבת התש׳׳ע (6 בינואר 2010), את עופרה רוס, ת׳׳ז XXXXXX630, לרשות מוסמכת לצורך החוק האמור.

מענה של הרשות המוסמכת: רח' יצחק שדה 17, ת׳׳ד 57380, תל אביב 61572.

מינויו של רפי פינטו שהודעה עליו פורסמה בילקוט הפרסומים, התשנ׳׳ד, עמ' 4652 - בטל.

כ׳׳ז בטבת התש׳׳ע (13 בינואר 2010) (חמ 3-99)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 163.

הענקת חסינויות

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ׳׳ב-1982 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ו)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-11982 (להלן - החוק), אני מעניק לחברת בי.איי.פי פתרונות תקשורת שותפות מוגבלת, שהיא בעלת רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, את החסינויות המנויות בפרק ט' לחוק. ב' בשבט התש׳׳ע (17 בינואר 2010) (חמ 3-1723)

משה כחלון

_    שר התקשורת

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 218; התשס׳׳א, עמ' 530.

הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 0ו20

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961 בהתאם לסעיף 93(א) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-11961, אני מודיעה בזה כי בישיבת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין מיום ט' בכסלו התש׳׳ע (26 בנובמבר 2009) הוחלט על הטלת דמי חבר לשנת 2010, כמפורט להלן:

גובה דמי החבר בשקלים חדשים למשלמים עד יום כ׳׳ט בטבת

מספר שנות ותק בעריכת    התש׳׳ע (15

דין/קבוצת גיל    בינואר 2010)

מוסמכים שהוסמכו מיום    200    200

ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010) עד יום י”ח בתמוז התש׳׳ע (30 ביוני 2010)

עד שתי שנות ותק (הוסמכו    640    740

בשנים 2008 או 2009)

שלוש שנות ותק (הוסמכו    770    890

בשנת 2007)

ארבע עד חמש שנות ותק    820    940

(הוסמכו בשנים 2005 או 2006)

מעל 5 שנות ותק ועד    1,130    1,300

גיל 65

מגיל 65 ואילך    250    290

דמי החבר שהוטלו לשנת 2009 בהתאם להחלטת המועצה הארצית מיום כ׳׳ז בחשוון התשס׳׳ט (25 בנובמבר 2008) היו זהים לדמי החבר המוטלים לשנת 2010. י”א בשבט התש׳׳ע (26 בינואר 2010) (חמ 3-4027)

לינדה שפיר

המנהלת הכללית של לשכת

_    עורכי הדין בישראל

1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התשס׳׳ח, עמ' 595.

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז הצפון - תוספת רמת הגולן

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיפים 88, 89 ו-90 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-11965 (להלן - החוק), כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, הופקד שינוי מס' 4 לתכנית המיתאר המחוזית, מחוז הצפון - תוספת רמת הגולן, תמ”מ 3/2 - בני יהודה - מרכז אזורי.

למשלמים אחרי יום כ׳׳ט בטבת התש׳׳ע (15 בינואר 2010)


1803 ילקוט הפרסומים 6059, י״ט בשבט התש״ע, 3.2.2010

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.