גיליון 6060 עמוד 1 מתאריך 04/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בשבט התש״ע    6060    4 בפברואר 2010

עמוד

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי רשויות מקומיות................................ 1826

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת

התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה( .......................................................1826

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים ..............................................................1828

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט..................................................1828