גיליון 6061 עמוד 1 מתאריך 08/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בשבט התש״ע


6061


8 בפברואר 2010


עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות 1830

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק.................. 1830

הודעה על הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל מינהלת השירות האזרחי והלאומי האחודה לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 1830

מינוי שופטים בבית המשפט ובבית המשפט לענייני

משפחה................................................................................. 1830

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 1830

הודעה על מינוי חברה לוועדת תעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................ 1831

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש לפי חוק

טיפול בחולי נפש.............................................................. 1831

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית

לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות...................... 1831

מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות..... 1831

מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי.......................................................... 1831

מינוי רופא וטרינר ממשלתי................................................... 1831

הודעות בדבר הרכב מועצות דתיות (יהוד-מונוסון,

באר יעקב, נס ציונה, רחובות)..................................... 1832

מינוי ממונים למועצה הדתית מבשרת ציון.................... 1832

הסמכה לפי חוק מעונות יום שיקומיים............................ 1833 תיקון למבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת

העלייה למוסדות ציבור................................................. 1833

מינוי ממונים על הגבייה לפי חוק המסים (גבייה)........ 1833

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי 1834 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1834

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.................... 1834

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה............................................. 1834

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף לפי חוק המים.. 1835 הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 1835

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (אשדוד, טירת

הכרמל)................................................................................. 1838

הודעות על החלת חוקי עזר (גבעתיים,הרצליה,

משגב).................................................................................... 1838

הודעה על בקשה לרישום ראשון......................................... 1838

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 1839

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה)

וחוק התכנון והבניה........................................................ 1839

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 1875

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1877

הודעות מאת הציבור................................................................ 1881