גיליון 6061 עמוד 2 מתאריך 08/02/2010הודעה על מינוי חברים למועצת ההנדסה והאדריכלות

לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי”ח-1958 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3(3) לחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי׳׳ח-1958י, מינתה הממשלה את הרשומים להלן לנציגי הממשלה במועצת ההנדסה והאדריכלות:

מיכאל חניצקי, ת׳׳ז XXXXXX310; ורוניקה מילר, ת׳׳ז XXXXXX332; מירה גרינמן, ת׳׳ז XXXXXX103; ולדימיר נמירובסקי, ת׳׳ז XXXXXX585;

ורדה אדוארדס, ת׳׳ז XXXXXX680; מרינה רובינצ׳ק, ת׳׳ז XXXXXX208;

אלון גיורא, ת׳׳ז XXXXXX530.

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 3-1363)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 108.

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר לשר ישראל כ׳׳ץ את הסמכויות הנתונות לשר הפנים בהתאם לסעיף 12ב לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ׳׳ג-1993־, וזאת לגבי בקשות שבהן עולה חשש לניגוד עניינים בהפעלת סמכותו.

ההחלטה אושרה על ידי הכנסת.

ו' בטבת התש׳׳ע (23 בדצמבר 2009) (חמ 3-3281)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    ס״ח התשנ״ג, עמ' 146.

הודעה על הארכת מינוי של ממלא מקום מנהל מינהלת השירות האזרחי והלאומי האחודה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, הממשלה החליטה להאריך את מינויו של יעקב עמר, ת׳׳ז XXXXX225, לממלא מקום מנהל מינהלת השירות האזרחי והלאומי האחודה בשלושה חודשים נוספים או עד שימונה למינהלה מנהל קבוע, המוקדם מביניהם.

תוקף המינוי החל מיום ח' בכסלו התש׳׳ע (25 בנובמבר

2009).

י' בטבת התש׳׳ע (27 בדצמבר 2009) (חמ 3-56)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

מינוי שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רמי אמיר, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי מרכז, מיום ב' בשבט התש׳׳ע (17 בינואר 2010) עד יום ב' באייר התש׳׳ע (16 באפריל 2010). י׳׳ט בטבת התש׳׳ע (5 בינואר 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה, החל ביום כ׳׳ד בטבת התש׳׳ע (10 בינואר 2010), את שופטי בית משפט שלום, המפורטים להלן לדון בבית משפט לענייני משפחה: קרן אניספלד, ת׳׳ז XXXXXX649; נאסר ג'השאן, ת׳׳ז XXXXXX554.

כ' בטבת התש׳׳ע (6 בינואר 2010) (חמ 3-2666)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

מינוי חבר לוועדה המייעצת

לפי כללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ”ד-1994

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(ב)(1) לכללי החברות הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ׳׳ד-1994י, אנו ממנים את ליאור חורב, נציג ציבור, לחבר בוועדה שתפקידה להמליץ לפני רשות החברות הממשלתיות בדבר מינוי וביטול מינוי של רואה חשבון לחברה ממשלתית, ובדבר קביעת שכרו של רואה חשבון בחברה ממשלתית.

תוקף המינוי לארבע שנים מיום חתימת כתב מינוי זה.

מען הוועדה: רח' קפלן 3, ירושלים 91919, אצל רשות החברות הממשלתיות. ד' בטבת התש׳׳ע (21 בדצמבר 2009) (חמ 3-124)

יעקב נאמן    יובל שטייניץ

שר המשפטים    שר האוצר 1

ילקוט הפרסומים 6061, כ״ד בשבט התש״ע, 8.2.2010 1830

1

ק׳׳ת התשנ׳׳ד, עמ' 590.