גיליון 6061 עמוד 3 מתאריך 08/02/2010הודעה על מינוי חברה לוועדת תעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש׳׳ט-1949 בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש׳׳ט-1949י, אני מודיע כי מיניתי את יעל גברוביץ, ת׳׳ז XXXXXX225, נציגת ההסתדרות החדשה, לחברה בוועדת תעסוקה כללית2, במקום גלינה צ'רנגובסקי3.

תוקף המינוי ל-3 שנים ממועד חתימתו, או עד מועד סיום עבודתה של המתמנה בהסתדרות החדשה, המוקדם מבין השניים.

י׳׳ט בטבת התש׳׳ע (5 בינואר 2010) (חמ 3-442)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13.

2    י”פ התשנ׳׳ו, עמ' 3658.

3    י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 4623.

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ”א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ׳׳א-1991י, אני ממנה את ד׳׳ר שמואל הירשמן, ת׳׳ז 055976070, רופא מומחה בפסיכיאטריה, לראש שירותי בריאות הנפש לעניין החוק האמור, וזאת החל ביום ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010).

מינוי זה יהיה בתוקף עד יום ט׳׳ז בניסן התש׳׳ע (31 במרס 2010) או עד למינויו של ראש שירותי בריאות נפש קבוע - לפי המוקדם.

מינויו של ד׳׳ר יעקב פולאקביץ, לראש שירותי בריאות הנפש2 בטל החל ביום ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010). י׳׳ב בטבת התש׳׳ע (29 בדצמבר 2009) (חמ 3-230)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 58.

2    י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 1638.

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)(9) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את יוסי ישי, ת׳׳ז XXXXXX451, לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות, וזאת כל עוד הוא עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר. א' בכסלו התש׳׳ע (18 בנובמבר 2009) (חמ 3-7)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ח, עמ' 91.

מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)(9) ו-48א(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965י, אני ממנה את רותי פרום-אריכא, ת׳׳ז XXXXX665, לממלאת מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות2, וזאת כל עוד היא עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. ד' בטבת התש׳׳ע (21 בדצמבר 20091) (חמ 3-7)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשנ׳׳ח, עמ' 91. 1 י”פ התש׳׳ע, עמ' 1831.

מינוי מבקר

לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי”ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), אני ממנה את ד׳׳ר אורי זיו, ת׳׳ז XXXXXX114, עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר, למבקר לעניין החוק.

תוקף המינוי כל עוד ד׳׳ר זיו מכהן בתפקידו.

י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 3-1223)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 44.

מינוי רופא וטרינר ממשלתי

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה-1985, ופקודת הכלבת, 1934

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985י, ולפי סעיף 2 לפקודת הכלבת, 21934, אני ממנה את ד׳׳ר אורי זיו, ת׳׳ז XXXXXX114, עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - המשרד) לרופא וטרינר ממשלתי כמשמעותו בחיקוקים האמורים.

תוקף המינוי כל עוד ד׳׳ר זיו מורשה לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ׳׳א-31991, וכל עוד הוא משמש במשרתו במשרד. י׳׳ג בטבת התש׳׳ע (30 בדצמבר 2009) (חמ 3-1469)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84; התשנ׳׳א, עמ' 81.

2    ע׳׳ר 1934, תוס' 1, עמ' 242; התשנ׳׳ב, עמ' 170.

3    ס״ח התשנ׳׳א, עמ' 76.

1831 ילקוט הפרסומים 6061, כ״ד בשבט התש״ע, 8.2.2010