גיליון 6061 עמוד 4 מתאריך 08/02/2010הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יהוד-מונוסון

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל׳׳א-1971י, קבעתי שהמועצה הדתית יהוד-מונוסון תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

מספר זהות

השם

053302659

זקי וג'ימה

042027649

חיים חאזי

052920287

אליעזר נגר

011480084

אבשלום תזזו

050080332

יצחק כורש

051297117

מרדכי זוגייר

004804688

אברהם אוז'לבו

ט״ז באב התשס״ט (6 באוגוסט 2009)

תוקף המינוי מיום

ט׳׳ז באב התשס׳׳ט (6 באוגוסט 2009) (חמ 140—3)

יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

י ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ח, עמ' 826.

מספר זהות

השם

056184054

עוזי עופר

068815760

אהרון סלע

058070038

פנינה זיו

025688524

יחיאל שבי

058134909

דוד לביא

032278947

בנימין שוורץ

054716790

יעקב טויטו

תוקף המינוי מיום ד' בשבט התש״ע (19 בינואר 2010)

ד' בשבט התש׳׳ע (19 בינואר 2010) (חמ 140—3)

יעקב מרגי

השר לשירותי דת

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רחובות

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-י97י

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-י97י', קבעתי שהמועצה הדתית רחובות תהיה בת תשעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית באר יעקב

יעקב מרגי

024904344

מרדכי גבל

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

005013768

אבישי שטראוכלר

התשל״א-!97!

052272515

אבשלום ועלני

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי

005095286

אילנה ירימי

הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-!97!', קבעתי

056360274

עופר לביא

באר יעקב תהיה בת חמישה חברים

שהמועצה הדתית

054552005

שמואל שוורץ

והרכבתי אותה כדלהלן:

025755463

אלדד גדסי

מספר זהות

השם

056561855

עמנואל מעודד

056556467

שמואל בן דוד

034444034

אמיתי כהן

תוקף המינוי מיום ב' בשבט התש׳

051095172

מנחם שפירא

ב' בשבט התש״ע (17 בינואר 2010)

042057505

ראובן חיים

(חמ 140—3)

064697089

ניסים טולידנו

052154812

יוסף בריקמן

ה

תוקף המינוי מיום כ״ד בטבת התש״ע (10 בינואר 2010)

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130.

כ׳׳ד בטבת התש׳׳ע (10 בינואר 2010) (חמ 140—3)


יעקב מרגי

_    השר לשירותי דת

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ח, עמ' 648 ועמ' 826.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית נס ציונה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-י97י

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התש^א-!^, קבעתי שהמועצה הדתית נס ציונה תהיה בת שבעה חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

מינוי ממונים למועצה הדתית מבשרת ציון

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-י97י

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(ב2) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-!97!', אני ממנה את אריה אבוחצירא, ת׳׳ז XXXXXX484, לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה על המועצה הדתית מבשרת ציון ואת אבשלום מלכה, ת׳׳ז XXXXXX270, לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה. 1

תוקף המינוי מיום כ׳׳ה בטבת התש׳׳ע (11 בינואר 2010)


1 ס״ח התשל״א, עמ' 130; התשס״ח, עמ' 526.

ילקוט הפרסומים 6061, כ״ד בשבט התש״ע, 8.2.2010 1832

1

ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 130; התשס׳׳ד, עמ' 143.