גיליון 6062 עמוד 1 מתאריך 11/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בשבט התש״ע    6062    11 בפברואר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת.............................................. 1886

הארכת מינוי מנהל בפועל לבתי הדין השרעיים......... 1886

מינוי חבר ועדות להטלת עיצום כספי וממלאות מקומו

לפי חוק איסור הלבנת הון............................................... 1886

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות)............................................................... 1886

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 1886

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)....................................................... 1886

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........ 1887

הסמכות וצווי הענקת סמכויות לפי הפקודה והחוקים האמורים וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה

- מעצרים)........................................................................... 1887

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 1888

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 1888

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציג שר הבריאות בוועדה

מחוזית לתכנון ולבניה.................................................... 1889

מינוי ועדת ערר לרישוי לפי תקנות הטיס (רישיונות

לעובדי טיס)........................................................................ 1889

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 1889

הודעה על מינוי חברה למועצה לענף הלול................... 1889

מינוי קציני מבחן לנוער........................................................... 1889

מינוי פקידות סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

(אישור הסכם ומעמד היילוד).................................... 1889

שינוי מינוי וביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער

(טיפול והשגחה)................................................................ 1890

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי..................................... 1890

מינוי נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המקומית

לתכנון ולבניה באר שבע............................................... 1891

הודעה על מינוי מנהל כללי בפועל לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 1891

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 1891

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק עסקאות גופים

ציבוריים............................................................................... 1891

אצילת סמכויות לפי תקנות הטיס (רישיונות

לעובדי טיס)........................................................................ 1891

מינוי פקידי רישוי לפי חוק כלי ירייה................................ 1891

הכרמל, נתיבות)................................................................ 1892

הודעות בדבר רכישת    קרקעות    לצורכי ציבור................. 1899

הודעות לפי חוק התכנון    והבניה......................................... 1917

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1922

הודעות מאת הציבור................................................................ 1923

תמציות תקציב רגיל של עיריות (אופקים, בני ברק (עדכון) דימונה, הוד השרון, כפר קאסם, לוד, קרית מלאכי, ראש העין, נשר, בת ים, טירת