גיליון 6063 עמוד 1 מתאריך 17/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באדר התש״ע    6063    17 בפברואר 2010

עמוד    עמוד

תיקוני תקנון הכנסת.................................................................. 1926

החלטה בדבר מינוי ועדות משנה לוועדת הבחירות המרכזית, הרכבן ותפקידיהן לפי תקנות

הבחירות לכנסת.............................................................. 1929

הודעות על סיום שביתות במערכת בתי    המשפט......... 1931

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון

מהיר)..................................................................................... 1931

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................ 1932

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של חברת

תשתיות נפט ואנרגיה בע׳׳מ וקו מוצרי דלק בע”מ

לפי תקנות חובת המכרזים........................................... 1932

עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 1932

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית אשקלון................ 1934

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2009... 1934 הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2009.. 1934

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2010...... 1938

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2010..... 1938

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 1942

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 1942

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1943

הודעות מאת הציבור................................................................ 1944