גיליון 6064 עמוד 1 מתאריך 18/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באדר התש״ע    6064    18 בפברואר 2010

עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדת בחירות ברשות המקומית ערד...................................... 1950

דחיית המועד האחרון להגשת דוח תקופתי לפי חוק מס ערך מוסף............................. 1950

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר ספרדי לאשדוד.............................. 1950

הודעה בדבר מינוי מנהל ארנונה (קרית טבעון).............................................. 1950