גיליון 6065 עמוד 1 מתאריך 22/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באדר התש״ע    6065    22 בפברואר 2010

עמוד


עמוד עמוד

צו הרחבה בענף רשתות שיווק מזון לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 1952

הודעה בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

רשויות מקומיות.............................................................. 1956

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה.... 1957 הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר

כובל....................................................................................... 1958

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1963

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 1964

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..... 1968 הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 1972 הודעות בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים

למתן היתרים בתקופת ביניים.................................... 1973

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית................ 1975

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 1976

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1977

הודעות מאת הציבור................................................................ 1990

תיקוני טעויות