גיליון 6066 עמוד 1 מתאריך 25/02/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באדר התש״ע


6066


25 בפברואר 2010


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2000

הודעה על מינוי נציב שוויון זכויות לאנשים עם

מוגבלות................................................................................ 2003

הודעה על גמר כהונתו של שופט........................................ 2003

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 2003

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות...... 2003

מינוי מנהל לעניין חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996״ 2003 עמוד

הסמכה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית-

סמכויות פקחים)............................................................... 2003

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2004

הודעה לפי חוק התכנון והבניה........................................... 2004

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2005

הודעות מאת הציבור................................................................ 2005