גיליון 6067 עמוד 1 מתאריך 04/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר התש״ע


6067


4 במרס 2010


עמוד


2035 .


הודעה מס' 26 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

הודעה מס' 26 בדבר מקבלי הסכומים מעיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

בהתאם לסעיף 15(8) לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות’, מתפרסמת בזה רשימת מקבלי סכומים מעיזבונות לפי החלטות הוועדה לשנת 2010, בציון מטרת ההקצבה והסכומים שהוקצבו.

הרשימה כוללת הקצבות בסכום של 89,268,000 שקלים חדשים.

’ י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1410.

2035 ילקוט הפרסומים 6067, י״ח באדר התש״ע, 4.3.2010