גיליון 6068 עמוד 1 מתאריך 07/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״א באדר התש״ע    6068    7 במרס 2010

עמוד

בתב מינוי לפי חוק בית הדין לעבודה............................... 2136

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין................................. 2136

אצילת סמכויות לפי חוק יסודות התקציב....................... 2136

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 2136

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי....................................................................... 2137

מינוי קצינת מבחן מחוזית לנוער......................................... 2137

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער.......................................... 2138

ביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 2138 מינוי פקידת סעד מחוזית לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 2138

מינוי חבר במועצה לעבודה סוציאלית............................. 2138

הכרזה על מוזאון מוכר........................................................... 2138

הסמכה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית

- סמכויות פקחים)......................................................... 2138

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה

לשמירת הסביבה החופית........................................... 2138

מינוי ממלאת מקום נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה לשמירת הסביבה החופית.......................... 2138

הודעה על הרכב ועדת רישום לפי חוק הפסיכולוגים 2139 מינוי מפקחים מרחביים על כוח אדם לפי חוק שירות

עבודה בשעת חירום...................................................... 2139

אצילת סמכויות לפי חוק־ יסוד: הממשלה...................... 2139

הודעה על מינוי זמני של הממונה לפי חוק מקורות

אנרגיה................................................................................. 2139

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית

מרום הגליל....................................................................... 2139

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה................................................. 2139

עמוד

קביעת נושאי משרות ובעלי דרגות לעניין הצהרה

על רכוש.............................................................................. 2140

מינוי פקידי גבייה וממונים על הגבייה לפי פקודת

המסים (גבייה).................................................................. 2140

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ממלא מקום ראש העיריה ובחירה של סגן ראש עיריית

מעלות תרשיחא............................................................... 2141

מינוי ממלא מקום בוועדת אתיקה לפי חוק זכויות

החולה.................................................................................. 2141

הודעה על ביטול הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק

ההגבלים העסקיים ........................................................ 2141

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט....................... 2141

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה...... 2141

העברת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים

ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב)................ 2141

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין........................................................ 2142

הודעות על מינוי ועדת ערר לארנונה (כפר ורדים,

נצרת עילית)...................................................................... 2143

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר לארנונה (שפרעם) .... 2143

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.................................... 2144

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות....................... 2144

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................ 2146

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2199

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט .................... 2200

הודעות מאת הציבור .............................................................. 2202