גיליון 6068 עמוד 2 מתאריך 07/03/20103

4

5

6


8


9

10


12


כתב מינוי

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את אילן איטח, ת׳׳ז XXXXXX930, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית הדין הארצי לעבודה, החל ביום י׳׳ז בשבט התש׳׳ע (1 בפברואר 2010) עד יום י׳׳ח בסיוון התש׳׳ע (31 במאי 2010). י”א בשבט התש׳׳ע (26 בינואר 2010) (חמ 3-1563)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א)(5) לחוק שמאי מקרקעין, התשס״א-2001י, אני ממנה את צדוק צדיק, ת׳׳ז 073650442, לנציג ציבור במועצת שמאי המקרקעין.

תוקף המינוי לשנתיים.

ד' בשבט התש׳׳ע (19 בינואר 2010) (חמ 3-972)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 436.

אצילת סמכויות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 50(ד) לחוק יסודות התקציב, התשמ”ה-11985 (להלן - החוק), אני אוצל את הסמכויות הנתונות לי -

(1)    לפי סעיפים 11(א) ו-(ג) עד (ה), 12(ד), 13(א) ו-(ג), 14(א) ו-50(א)(2) (למעט הסמכות להתקין תקנות לעניינו) לחוק, לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולסגניו, ואת הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 12(א) עד (ג) לחוק, לממונה על התקציבים במשרד האוצר;

(2)    לפי סעיף 29(א) לחוק, לאשר שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות או הטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה בגוף מתוקצב או בגוף נתמך, ולפי סעיפים 29א ו-29ב(ב) לחוק, לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.

ט' בשבט התש׳׳ע (24 בינואר 2010) (חמ 3-3812)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע׳׳מ במשרד

1 חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס1 2;

חוק סוכני המכס, התשכ׳׳ה-31964; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5;

פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-61979; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ”א-81961; חוק זכות יוצרים, התשס׳׳ח-2007’; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-1972";

מס' זהות

פקודת סימני סחורות12. שם

300105228

אתירם שי

52912250

בהגלי חיים

43037043

בן חמו דן

25337528

ג'ורנו נתן

55531214

יהודה אדי

32895914

נחום מנשה

תוקפה של הרשאה זו עד יום ה' בטבת התשע׳׳ב (31 בדצמבר 2011) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

י׳׳ג בשבט התש׳׳ע (28 בינואר 2010) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39. ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 16. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100. ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 64. ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 38. חוקי א”י, כרך א', עמ' 364. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511. חוקי א”י, כרך ב', עמ' 889.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע׳׳מ במשרד האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ׳׳ה-31964;

פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4;ילקוט הפרסומים 6068, כ״א באדר התש״ע, 7.3.2010 2136

1

   חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3

   ס״ח התשכ״ה, עמ' 16.

4

   דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.