גיליון 6068 עמוד 3 מתאריך 07/03/20108

9פקודת הכהילים המפוגלים5; פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-979ו6; פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ”א-ו96ו8; חוק זכות יוצרים, התשס׳׳ח-2007; פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל׳׳ב-972ות; פקודת סימני סחורות12;

עבירות לפי סימן ו' בפרק י”א לחוק העונשין, התשל׳׳ז-977ו־י; עבירות לפי סעיפים 244, 245 ו-246 לחוק העונשין, התשל׳׳ז-977ו, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות על ידם.

שם_מס' זהות    _

אביטן אלי    36502466

בוקובזה דורית    57767543

תוקפה של הרשאה זו עד יום ה' בטבת התשע׳׳ב (ו3 בדצמבר ו ו20) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה. י' בשבט התש׳׳ע (25 בינואר 0ו20) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

5    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 00ו.

8    ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 64.

9    ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 38.

חוקי א”י, כרך א', עמ' 364. ״ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' וו5.  חוקי א”י, כרך ב', עמ' 889. ס׳׳ח התשל״ז, עמ' 226.

הרשאה

לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)ו, אני מרשה בזה את עובדי היחידה ללוחמה בסמים שבאגף המכס ומע׳׳מ במשרד האוצר, ששמותיהם מפורטים להלן, לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם: פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ”ה-964ו3; פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה)4; פקודת הכהילים המפוגלים5; פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-979ו6; פקודת הטבק7;

ו חוקי א”י, כרך א', עמ' 439.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

3    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 6ו.

4    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.

5    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.

6    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.

7    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 00ו.

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ”א-ו96ו8; חוק זכות יוצרים, התשס׳׳ח-07 920; פקודת זכות יוצרים0';

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל״ב-972ויי; פקודת סימני סחורות;

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-973וs', אגב כניסתו של החשוד לתחנת גבול או לנקודת כניסה לישראל או אגב יציאה מהם והכל בהתאם לתחומי האחריות כקבוע בהחלטת ממשלה 3328 מיום 2ו ביוני 994ו ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכס ומע׳׳מ לבין משטרת ישראל.

שם_מס' זהות

ביטון מישל    986ו6938

לוי שלמה    4885ו9ו5

ניטש יואל    69822674

תוקפה של הרשאה זו מיום ט׳׳ו בטבת התש׳׳ע (ו בינואר 0ו20) עד יום ה' בטבת התשע׳׳ב (ו3 בדצמבר וו20) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה. י׳׳ג בשבט התש׳׳ע (28 בינואר 0ו20) (חמ 3-279)

יצחק אהרונוביץ'

השר לביטחון הפנים

ס״ח התשכ׳׳א, עמ' 64. ס״ח התשס׳׳ח, עמ' 38. חוקי א”י, כרך א', עמ' 364. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' וו5. חוקי א”י, כרך ב', עמ' 889. דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-982ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 87ו(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו', אני ממנה את רחל לוין-איגר, ת׳׳ז ו05490205, לערוך תסקירים לעניין הסעיף האמור.

מינויה הקודם בטל2.

י' בשבט התש׳׳ע (25 בינואר 0ו20) (חמ 3-2759)

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

ו ס״ח התשמ״ב, עמ' 43; התשנ׳׳ה, עמ' 52ו. 2 י”פ התש״ס, עמ' 4ו39.

מינוי קצינת מבחן מחוזית לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-969ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-969 ו ו, אני ממנה את דרורה טל, ת׳׳ז XXXXXX409, לקצינת מבחן מחוזית לנוער במחוז ירושלים לעניין החוק האמור. י' בשבט התש׳׳ע (25 בינואר 0ו20) (חמ ו4ו-3)

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

ו דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4ו, עמ' 2ו3; ס״ח התשל׳׳א, עמ' 88.

2137 ילקוט הפרסומים 6068, כ״א באדר התש״ע, 7.3.2010