גיליון 6069 עמוד 1 מתאריך 10/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


ב״ד באדר התש״ע    6069    10 במרס

עמוד

הודעות על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 2216

הודעות על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה......... 2216

הודעה על מינוי מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה. 2216 הודעה על מינוי מועצת הרשות השניה לטלוויזיה

ורדיו....................................................................................... 2216

הודעה בדבר קביעת תנאי לפטור ממכרז......................... 2217

הודעה על אישור תבניות מיתאר ארציות....................... 2217

הודעה על באי בוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 2217

מינו חוקרות ילדים לפי החוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)...................................................................... 2217

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערבה (תגמולים ושיקום) ולפי חוק בתי

דין מינהליים...................................................................... 2217

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנבים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 2217

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב.................. 2218

מינוי ממלאות מקום לנציג שר המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים.................. 2218

מינוי חבר לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)........................................ 2218

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור.............. 2218

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון....... 2218

מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח

הכפר במועצה הארצית לתכנון ולבניה.................. 2219

מינוי ממלאות מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר

בוועדה לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות..... 2219

הודעה על מינוי חברים לוועדה המייעצת לפי חוק

הספנות (ימאים)................................................................ 2219

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות................................................................................

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח

הלאומי (מתנדבים).........................................................

מינוי לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים

לאומיים ואתרי הנצחה.................................................

אישור לפי חוק הגנת השכר..................................................

מינוי נציגה ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים .........

הודעות בדבר הרכב המועצות הדתיות (בית שמש,

הודעה בדבר שינוי הרכב הוועדה הממונה למועצה

הדתית קרית טבעון.........................................................

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2010 לפי תקנות

רואי חשבון.........................................................................

הודעה על מינוי מנהל כללי לרשות שדות התעופה.. הודעות בדבר מינוי מנהל שדה תעופה של הרשות...

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה..............................................

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של מכון

היהלומים לפי תקנות חובת מכרזים .......................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל....................

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................

הודעה בדבר הוצאת חבר מלשכת עורכי הדין.............

הודעות על החלת חוקי עזר של עיריות ( כפר סבא,

נתניה, שדרות)..................................................................

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות......................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................

הודעות בתי הדין הרבניים....................................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ......................

הודעות מאת הציבור...............................................................

דוחות שבועיים של מאת בנק ישראל...............................

עמוד

2219

2219

2220 2220 2220

2221

2221

2221

2222

2222

2222

2222

2222

2223

2223

2223

2223

2223

2240

2246

2248

2269