גיליון 6070 עמוד 1 מתאריך 14/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


כ״ח באדר התש״ע    6070    14 במרס

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 2272

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 2273

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות................................ 2274

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך במוסדות ציבור.................................................. 2275

מינוי חברים בוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על־תנאי ממאסר............................................................... 2279

הסמכת מאבטחים לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור................................................................... 2279

מינוי מפקחים לפי חוק הפיקוח על    המעונות................. 2281

מינוי קצינת מבחן למבוגרים................................................. 2281

ביטול מינוי פקידת סעד לפי חוק ההגנה על חוסים.... 2281

שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין

בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)...................

אכרזות בדבר החלפה ושינוי של תקנים רשמיים...

הודעות בדבר קביעה ושינוי בתקנים............................

מינוי מנהל ארנונה (רעננה)...............................................

ביטול הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל. ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת

העופות............................................................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות.......................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט................

הודעות מאת הציבור...........................................................

עמוד

2281

2281

2282

2283

2283

2283

2284

2284

2285