גיליון 6070 עמוד 2 מתאריך 14/03/2010תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון לתקנון

הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ׳׳ה בשבט התש׳׳ע

(9 בפברואר 2010):

תיקון סעיף 1

1.    בסעיף 1 לתקנון הכנסת, בסופו יבוא:

””פקודת סדרי השלטון והמשפט” - פקודת סדרי השלטון

והמשפט, התש”ח-948י2.”

תיקון סעיף 3

2.    בסעיף 3(ד)(2) לתקנון הכנסת, במקום ”סעיף 27” יבוא

”סעיף 9י(א)”.

החלפת סעיף 6

3.    במקום סעיף 6 לתקנון הכנסת יבוא:

״תפקידי יושב ראש הכנסת וסגן ליושב ראש הכנסת

6.    (א) יושב ראש הכנסת ינהל את ענייני הכנסת, ייצג

אותה כלפי חוץ, ישמור על כבודה, על הסדר בישיבותיה ועל קיום תקנונה; הוא ישב ראש בישיבות הכנסת וינהלן, ובכלל זה יקבע את תוצאות ההצבעות וכן ימלא כל תפקיד המוטל עליו לפי דין.

(ב)    יושב ראש הכנסת אחראי על הכנתו וביצועו של תקציב הכנסת; אושרה הצעת התקציב השנתי של הכנסת בקריאה הראשונה במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי, תועבר לדיון בוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים האמורה בסעיף יי(ב) לחוק יסודות התקציב3;

ההצעה תובא לקריאה השניה ולקריאה השלישית במסגרת הצעת חוק התקציב השנתי.

(ג)    יושב ראש הכנסת אחראי על מינהל הכנסת ועל מזכירות הכנסת.

(ד)    בכהונתו כנשיא המדינה בפועל כאמור בסעיף 23(א) לחוק-יסוד: נשיא המדינה4, לא ינהל יושב ראש הכנסת את ישיבות הכנסת, אלא אם כן החליטה ועדת הכנסת אחרת.

(ה)    יושב ראש הכנסת לא יהיה חבר בוועדה מוועדות הכנסת, פרט לוועדת הפירושים, ואולם הוא רשאי להשתתף בדיוני כל אחת מוועדות הכנסת.

(ו)    יושב ראש הכנסת רשאי למסור, מזמן לזמן, את ניהול ישיבת הכנסת או כל תפקיד מתפקידיו שנקבעו בתקנון זה, לאחד הסגנים, למעט תפקידיו לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

(ז)    לסגן ליושב ראש הכנסת, הממלא את מקומו של יושב ראש הכנסת כאמור בסעיף 29 לחוק משכן הכנסת5, או שיושב ראש הכנסת אצל לו

1    י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1926 ועמ' 1927.

2    ע”ר 1948, תוס' א', עמ' 1.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60.

4    ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 118.

5 ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 197.

מסמכויותיו כאמור בסעיף 30(א) לחוק האמור,

או המנהל את ישיבת הכנסת או הממלא אחד מתפקידי יושב ראש הכנסת, יהיו, באותו מעמד, כל החובות והסמכויות הנתונות ליושב ראש הכנסת.

(ח) סגן ליושב ראש הכנסת לא יהיה יושב ראש ועדת הכנסת או ממלא מקומו.”

הוספת פרק ראשון בחלק ג'

4. אחרי סעיף 17 לתקנון הכנסת יבוא:

"חלק ג': עבודת הכנסת פרק ראשון: ישיבות

מועדי הכנסים

18 . יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם סגניו ובאישור ועדת הכנסת, יקבע את המועדים שבהם ייפתחו ויסתיימו כנסי הכנסת, בכפוף לאמור בסעיף 9 לחוק הכנסת6.

ישיבות הכנסת

19.    (א)    (1) הכנסת תקיים ישיבות בימים ב' ו-ג' החל

בשעה 16:00, וביום ד' החל בשעה 11:00; יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, רשאי לשנות את זמניה של ישיבה, לבטל ישיבה ולקבוע ישיבה נוספת ואת זמניה - בין באחד הימים האמורים ובין ביום אחר שאינו מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט.

(2) יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע הפסקה במהלכה של ישיבת הכנסת.

(ב)    ראה יושב ראש הכנסת כי התרחש אירוע בעל חשיבות יוצאת דופן המחייב את כינוס הכנסת לישיבה דחופה החורגת מסדר היום השבועי, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם יושב ראש ועדת הכנסת,

לכנס את הכנסת לדיון באירוע כאמור, והוא יקבע את סדרי הדיון בישיבה.

(ג)    יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע ישיבה לציון מאורע,

והוא יקבע את סדרי הדיון בה.

(ד)    בכל ישיבה של הכנסת ובמשך כל הישיבה, יהיה נוכח לפחות אחד משרי הממשלה.

פתיחת מושב הכנסת

20.    (א) נשיא המדינה רשאי לפתוח את ישיבת הכנסת

הראשונה בכל מושב של הכנסת, ויישא דברים מיד אחרי יושב ראש הכנסת.

(ב)    פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת כאמור בסעיף קטן (א), ימסור ראש הממשלה, מיד אחריו,

הודעה על פעילות הממשלה בתקופה שחלפה מאז המושב הקודם ועל תכניות הממשלה למושב הקרוב; לא פתח נשיא המדינה את ישיבת הכנסת,

יפתח ראש הממשלה את הישיבה בהודעה כאמור;

על ההודעה יתקיים דיון סיעתי.

(ג)    דנה הכנסת בהצעה להביע אי-אמון בממשלה ביום פתיחת מושב הכנסת, תנומק ההצעה אחרי הודעת ראש הממשלה ויתקיים דיון סיעתי משולב בשני הנושאים.

ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 140.


ילקוט הפרסומים 6070, כ״ח באדר התש״ע, 14.3.2010 2272