גיליון 6070 עמוד 22 מתאריך 14/03/2010תתכנס ביום 9.5.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הלוטוס 2, נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל שר, מפרק

או.ג'י.וי. בע״מ

(ח׳׳פ 51-340009-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.5.2010 בשעה 10.00, במשרד המפרק, רח' התע׳׳ש 20, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואב סברוב, עו״ד, מפרק

מיכמר חברה למסחר ולנאמנות בע״מ

(ח״פ 51-063102-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.4.2010 בשעה 16.00, במרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 33, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עופר אלבוים, עו״ד, מפרק

גואה ד.מ. אינטרנשיונל בע״מ

(ח״פ 51-370935-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.4.2010, במשרדי החברה, רח' חנה סנש 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דפנה מזרחי, מפרקת

שקל אלקטרו - אופטיקה בע׳׳מ

(ח״פ 51-265255-3)

(בפירוק מרצון)

הנ׳׳ל תתכנס ביום 11.5.2010, בשעה 10.00, אצל המפרקת, בית זית 319, בית זית 90815, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכה שקל, עו״ד, מפרקת

מרדכי שטרן ובניו בע׳׳מ

(ח״פ 51-410904-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.2.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יצחק גדיש, משד' רוטשילד 136, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יצחק גדיש, עו״ד, מפרק

מאגי בע״מ

(ח״פ 51-036783-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 22.2.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שמואל שוב, מרח' ויצמן 2, תל אביב 64239, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

שמואל שוב, עו״ד, מפרק

גוש 59ו30 חלקה 7ו בע׳׳מ

(ח״פ 51-031483-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.02.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שלום עטיה, מרח' קרן היסוד 29א, ירושלים, למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים 6070, כ״ח באדר התש״ע, 14.3.2010 2292

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות

[נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה