גיליון 6071 עמוד 1 מתאריך 18/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' בניסן התש״ע    6071    18 במרס 2010

עמוד

הסמכה לפי פקודת בריאות עם, 1940, וחוק רישוי עסקים. 2296 הודעה על קבלת רישיון לעסוק במקצוע הרפואה

הווטרינרית.......................................................................... 2296

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 2300

מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות התעבורה. 2302

עמוד

2304 .........

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים.....................

2305 .........

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.........

2308 .........

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ...............................

2341 .........

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...........

2346 .........

הודעות מאת הציבור......................................................