גיליון 6073 עמוד 2 מתאריך 24/03/2010יעקב נאמן

שר המשפטים


הודעה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 6(4) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע שהרכב הוועדה לבחירת שופטים2, השתנה כדלקמן: במקום ”השופטת אילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון - חברה” יבוא ”השופט אשר דן גרוניס, שופט בית המשפט העליון - חבר”. ז' באדר התש׳׳ע (21 בפברואר 2010) (חמ 3-814)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4377.

מינוי נשיא

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את איטה קציר, שופטת בית הדין האזורי לעבודה, להיות נשיאה בפועל של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום ז' באדר התש׳׳ע (21 בפברואר 2010) עד יום ח' בתמוז התש׳׳ע (20 ביוני 2010).

ה' באדר התש׳׳ע (19 בפברואר 2010)

בנימין בן אליעזר

שר התעשייה המסחר והתעסוקה (חמ 3-60)

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך בזה את מינויו של אליהו בכר, שופט של בית משפט שלום, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מיום ט”ו באדר התש׳׳ע (1 במרס 2010) עד יום כ”א באלול התש׳׳ע (31 באוגוסט 2010). ה' באדר התש׳׳ע (19 בפברואר 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

שר המשפטים

כתב מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים מיום ה' באדר התש׳׳ע (19 בפברואר 2010), אני ממנה בזה את השופט בדימוס הרווי גרובס, לכהונת שופט-עמית בבתי משפט השלום במחוז המרכז, מיום ח' באדר התש”ע (22 בפברואר 2010) עד יום כ”א באדר א' התשע׳׳ד (21 בפברואר 2014). ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורך הדין גיא שני לרשם של בית המשפט העליון, החל ביום ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010). ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין דנה כהן-לקח לרשמת של בית המשפט העליון, החל ביום ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010). ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-64)

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס”ח התשמ”ד, עמ' 198.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית המשפט המחוזי בבאר שבע ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער: מרדכי לוי יעקב שפסר טלי חיימוביץ נחמה נצר יעל רז-לוי

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון כ”ד בשבט התש׳׳ע (8 בפברואר 2010) (חמ 3-686)

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני 1ילקוט הפרסומים 6073, ט' בניסן התש׳׳ע, 24.3.2010 2364

1

ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.