גיליון 6073 עמוד 3 מתאריך 24/03/2010מאריך בזאת את מינויו של שופט בית משפט שלום, שמעון שטיין2, בהסכמתו, לממונה בפועל על רשמי ההוצאה לפועל, מיום ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) עד יום י׳׳ז באדר א' התשע׳׳א (21 בפברואר 2011). כ׳׳ח בשבט התש׳׳ע (12 בפברואר 2010) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 2556.

מינוי ועדת משמעת

לפי תקנות הטוענים השרעיים, התשכ׳׳ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(ב) לתקנות הטוענים השרעיים, התשכ׳׳ג-1963י, אני ממנה את חברי ועדת המשמעת כדלקמן:

הקאדי עבד אלחכים סמארה, קאדי של בית הדין השרעי לערעורים - יושב ראש;

השופט זיאד הווארי, שופט של בית משפט מחוזי - חבר; הקאדי איאד זחאלקה, קאדי של בית דין שרעי - חבר.

ח' באדר התש׳׳ע (22 בפברואר 2010) (חמ 3-260)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשכ׳׳ג, עמ' 1374.

תמצית תקציב רגיל של עיריית אשקלון (מעודכן) לשנת הכספים 2009

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה),

אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודה שהואצלה לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית אשקלון (מעודכן) לשנת התקציב 2009 שתמציתו להלן:

צד ההכנסות ארנונה כללית מפעל המים עצמיות חינוך עצמיות רווחה עצמיות אחר סך הכל עצמיות

תקבולים ממשרד החינוך תקבולים ממשרד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון מענקים אחרים ממשרד הפנים סך הכל תקבולי ממשלה

תקבולים אחרים

הכנסות חד-פעמיות ובשל שנים קודמות סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 812.

ארנונה כללית    33,500,000

מפעל המים    13,000,000

עצמיות חינוך    362,000

עצמיות רווחה    -

עצמיות אחר    9,044,000

סך הכל עצמיות    55,906,000

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 812.

בשקלים חדשים

צד ההכנסות

32,670,000

הנחות בארנונה

-

הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

-

כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

513,467,000

סך הכל הכנסות ללא מותנה

-

הכנסה מותנה

513,467,000

סך הכל הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים

צד ההוצאות

111,188,000

שכר כללי

136,988,000

פעולות כלליות

35,002,000

מפעל המים

283,178,000

סך הכל הוצאות כלליות

43,006,000

שכר עובדי חינוך

55,442,000

פעולות חינוך

98,448,000

סך הכל חינוך

14,714,000

שכר עובדי רווחה

67,133,000

פעולות רווחה

81,847,000

סך הכל רווחה

3,422,000

פירעון מילוות מים וביוב

7,796,000

פירעון מילוות אחר

11,218,000

סך הכל פירעון מילוות

1,039,000

הוצאות מימון

5,067,000

הוצאות חד-פעמיות ובשל שנים קודמות

480,797,000

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה

32,670,000

וכיסוי גירעון נצבר

הנחות בארנונה

-

הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

513,467,000

סך הכל הוצאות ללא מותנה

-

הוצאה מותנה

513,467,000

סך הכל הוצאות כולל מותנה

י׳׳ח בשבט התש׳׳ע (2 בפברואר 2010) (חמ 3-360)

אבי הלר

הממונה על מחוז דרום

תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה-ג'ת לשנת

הכספים 2010

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 (להלן - הפקודה),

סעיף 206(ג) לפקודה

אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי

שהואצלה לי2, אישרתי תקציב רגיל של עיריית באקה-ג'ת

בשקלים חדשים

לשנת התקציב 2010 שתמציתו להלן: צד ההכנסות


בשקלים חדשים

234.431.000

40.950.000

16.986.000

2.068.000

68.904.000

363.339.000

46.167.000

53.275.000

5.781.000

4.564.000

109.787.000

7.671.000

480.797.0002365 ילקוט הפרסומים 6073, ט' בניסן התש״ע, 24.3.2010