גיליון 6074 עמוד 1 מתאריך 25/03/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בניסן התש״ע    6074    25 במרס 2010

עמוד


עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 2436

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

לאור עקיבא........................................................................ 2436

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי

משפט לפי תקנות סדר הדין האזרחי........................ 2436

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם.... 2437

הודעות על מחיקת תאגידי סוכני מכס מפנקס

סוכני המכס........................................................................ 2438

הודעות על מחיקת רישומי משלחים בין-לאומיים

מפנקס המשלחים הבין-לאומיים............................... 2438

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 2439

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2441

הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 2441

הודעות מאת הציבור................................................................ 2441