גיליון 6076 עמוד 1 מתאריך 12/04/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳ בניסן התש״ע    6075    25 במרס 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 2468

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 2506