גיליון 6077 עמוד 1 מתאריך 15/04/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

א' באייר התש״ע    6077    15 באפריל 2010

עמוד

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית.................................... 2588

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות להערות

ולהשגות.............................................................................. 2588

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז המרכז תמ׳׳מ 15/21/3 - שכונת אבו סנינה,

מזרח כפר סבא................................................................... 2591

עמוד

הודעה בדבר אישור תכנית המיתאר המחוזית למחוז

תל אביב................................................................................ 2592

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 2592

הודעות בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט....... 2594

הודעות מאת הציבור................................................................ 2596