גיליון 6077 עמוד 2 מתאריך 15/04/2010הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבתה מס' 516, מיום י׳׳ט בטבת התש׳׳ע (5 בינואר 2010), החליטה על העברת תמ”א/19 שינוי מס' 4 - תכנית מיתאר ארצית לבתי עלמין ”קבורה ארעית” (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965י, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית: מטרת תכנית זו היא לקבוע את הקריטריונים לייעוד שטחים לצורכי בתי עלמין ואת הנהלים להקמת בתי עלמין, ולאתר שטחים לבתי עלמין באזורים מטרופוליניים המיועדים לשרת כמה יישובים. גבולות התכנית: גבולות התכנית חופפים את גבולות מדינת ישראל.

מקום הצגת התכנית: התכנית האמורה, נמצאת במשרדי מזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, משרד הפנים, קרית בן גוריון, רח' קפלן 2, ירושלים, טל' 02-6701639/581/2 , ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבניה: מחוז המרכז: רח' הרצל 91, ת״ד 150, רמלה 72430, טל' 08-9788461; מחוז תל אביב: דרך מנחם בגין 125, קומה 13, תל אביב 67012, טל' 03-7632603; מחוז ירושלים: רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 94146, טל' 02-6290263; מחוז צפון: קרית הממשלה, ת״ד 595, נצרת עילית 17105, טל' 04-6508584; מחוז חיפה: רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קרית הממשלה, חיפה, טל' 04-8633452; מחוז הדרום: קרית הממשלה, רח' התקוה 4, ת״ד 68, באר שבע 84100, טל' 08-6263791.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובתיאום מראש. ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של מסמכי התכנית במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים, בטל' 03-9298115, בימים א' עד ה' בשעות 16:00-9:00. מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים: www.moin.gov.il, תחת הכותרת: מרכז מידע גאוגרפי-תכנוני (בעמוד השער).

כל מעוניין בקרקע, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה, משרד הפנים, ת״ד 6158, ירושלים 91061; הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן לפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכל בחוק או על פיו.

כ״ד בשבט התש״ע (8 בפברואר 2010) (חמ 3-697)

גבריאל מימון

יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה

י ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית להערות ולהשגות

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בישיבתה מס' 514, מיום ט״ז בחשוון התש״ע (3 בנובמבר 2009), החליטה על העברת תמ״א/31/א/1/21 - תכנית מיתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולקליטת עלייה, דרך מהירה מס' 6 בקטע שבין מחלף מאחז לבין מחלף להבים צפון (להלן - התכנית), להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-11965, ולהשגות הציבור. מטרות התכנית:

(1)    התוויית דרך מהירה וקביעת הוראות מפורטות לשם כך;

(2)    שינוי תכנית המיתאר הארצית לדרכים באמצעות הוספת דרך מהירה מס' 6 בקטע שבין מחלף מאחז - דרכים 6/40 נ״צ 179500, 601000, דרך מחלף להבים-צפון נ״צ 180000, 589600 ועד מחלף להבים - מזרח נ״צ 182550, 587850;

(3)    שינוי תכנית המיתאר הארצית לדרכים באמצעות הוספת מחלף על דרך מהירה מס' 6 - נ״צ 79700, 592300 (מחלף דביר) והוספת מחלף על דרך מהירה מס' 6 - נ״צ 178400, 594650 (מחלף בית קמה);

(4)    שינוי תכנית המיתאר הארצית לדרכים באמצעות ביטול קטע דרך ראשית (דרך מס' 40) באזור מחלף בית קמה - נ״צ 178100, 596400 ועד נ״צ 178450, 593900 וביטול מחלף בית קמה הקיים (על דרך מס' 40) - נ״צ 177800, 594500;

ילקוט הפרסומים 6077, א' באייר התש׳׳ע, 15.4.2010 2588

1

ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.