גיליון 6078 עמוד 1 מתאריך 19/04/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באייר התש״ע    6078    19 באפריל 2010

2617


עמוד

הודעה על מינוי ממלא מקום של שר....................................... 2612

הודעה על הרכב הוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי_________ 2612

הודעה על הקמת לשכות סיוע משפטי.................................... 2612

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל........................................... 2612

מינוי חבר למועצת שמאי המקרקעין........................................ 2612

מינוי חברים למועצת רואי החשבון.......................................... 2612

מינוי חבר ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה)...................................................................................... 2613

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים-חשמל_______ 2613

מינוי יושבי ראש בית דין כללי לפי פקודת הפיצויים (הגנה ) 2613

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה....................... 2613

מינויים לפי חוק ההוצאה לפועל............................................... 2613

מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים....... 2614

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים.............. 2614

מינוי יושבי ראש מותבים, אב בית הדין להגבלים

עסקיים ומשנה לאב בית הדין.......................................... 2614

מינוי יושב ראש מותב בוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים, וחוק בתי דין מינהליים..................... 2614

מינוי יושב ראש מותב בוועדות ערעורים לפי חוק

נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים..................... 2615

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות.................................................................................. 2615

מינויים לפי חוק בתי המשפט...................................................... 2615

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון מפלגות.......... 2615

הודעה על קביעת שיעור ריבית................................................................. 2616

מינוי ממונה על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה)..................... 2616

מינוי מועצת הפסיכולוגים............................................................................ 2616

מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות ............... 2616

הודעה על מינוי פקחים לפי חוק הכניסה לישראל............. 2617

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדות רפואיות).................................................................. 2617

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית לפי התקנות

האמורות .................................................................................. 2617

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) עמוד

הודעה בדבר שינויים בסכומים מרביים של גמלה לעובד

או לקופת גמל בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד............. 2617

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח

הלאומי.................................................................................... 2618

מינוי מומחה וביטול מינוי מומחה להערכת מסוכנות

לפי חוק כלי הירייה............................................................. 2618

מינוי מפקח לפי חוק הפיקוח על המעונות................................ 2618

מינוי וביטול מינוי פקידות סעד ראשיות לפי חוק הסעד

(סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) .......... 2618

מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) 2618

ביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על חוסים............. 2619

מינוי קצין מבחן לנוער....................................................................... 2619

הודעה על התפטרות חבר ועל מינוי חברים לפי חוק המוסד

העליון ללשון הערבית.......................................................... 2619

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת

עובדים על ידי קבלני כוח אדם........................................ 2619

הודעה על מינוי למועצה למוצרי פרי הדר............................... 2619

מינוי חברה בוועדה המקצועית לעניין רישום תכשירים..... 2620

מינוי משקיף במועצת מקרקעי ישראל......................................... 2620

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אור יהודה.................... 2620

החלטות להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי ... 2620 הסמכה לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים.... 2621

הודעות בדבר קביעת תקנים, שינוי בתקנים וביטול תקן_________________ 2621

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף____________ 2622

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.......................................... 2622

הודעות על צורך בשיקום מחצבות______________________________________________________________ 2624

הודעה על החלת חוקי עזר - מועצה אזורית עמק יזרעאל........... 2624

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות............... 2624

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (טירת הכרמל, אלעד)...... 2624

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור......................................... 2625

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................................. 2643

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות............................................... 2654

הודעות מאת הציבור............................................................................................ 2655