גיליון 6078 עמוד 4 מתאריך 19/04/2010מינוי

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט שלום, איילת הרץ-אחיעזר, לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל במחוז המרכז, החל ביום כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010). י׳׳ח באדר התש׳׳ע (4 במרס 2010) (חמ 3-1121)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ״ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.

מינוי יושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק חוזים אחידים, התשמ״ג-1982, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1 21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט משה סובל, שופט בית משפט מחוזי, ליושב ראש מותב ואב בית הדין לחוזים אחידים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום ט״ו בכסלו התש״ע (2 בדצמבר 2009).

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-1879)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ג, עמ' 8.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי ממלאת מקום אב בית הדין לחוזים אחידים

לפי חוק חוזים אחידים, התשמ״ג-1982, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ״ג-1982י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת תמר בזק רפפורט, שופטת בית משפט מחוזי, לממלאת מקום אב בית הדין לפי החוק.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-1686)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ג, עמ' 8.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב ומשנה אב בית הדין להגבלים עסקיים

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113. 2614

מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת תמר בזק רפפורט, לשופטת בית משפט מחוזי, ליושבת ראש מותב ומשנה אב בית הדין לפי החוק.

תוקף המינוי לשנתיים החל ביום ט״ו בכסלו התש״ע (2 בדצמבר 2009).

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2125)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ״ח-1988י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטת נאווה בן-אור, שופטת בית משפט מחוזי, להיות יושבת ראש מותב ואב בית הדין להגבלים עסקיים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים החל ביום ט״ו בכסלו התש״ע (2 בדצמבר 2009).

ט' בחשוון התש״ע (27 באוקטובר 2009) (חמ 3-2125)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״ח, עמ' 128; התש״ס, עמ' 113.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי יושב ראש מותב בוועדות עררים

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957י (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב), סעיף 12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-31984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט יהושע פלפל, שופט בקצבה של בית המשפט המחוזי, ליושב ראש מותב בוועדות עררים לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ״ח בשבט התש״ע (12 בפברואר 2010) (חמ 3-100)

יעקב נאמן

שר המשפטיםילקוט הפרסומים 6078, ה' באייר התש״ע, 19.4.2010

1

   ס״ח התשי״ז, עמ' 103; התשל״ח, עמ' 212.

2

   ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

3

   ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.