גיליון 6079 עמוד 1 מתאריך 25/04/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באייר התש״ע


6079


25 באפריל 2010


עמוד


עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 2676

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הביטחון

במוסדות ציבור................................................................ 2678

הארכת תוקף מינוי של נציבת קבילות שוטרים ונציבת

קבילות סוהרים................................................................. 2679

מינוי ושינוי ומינוי פקידי סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה)............................................................................... 2680

שינוי מינוי פקיד סעד לפי    חוק    ההגנה על חוסים........ 2680

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי...................................................................... 2680

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית......................................... 2680

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו. 2680

מינוי מפקחים לפי חוק הזרעים............................................ 2682

מינוי מפקחים לפי חוק הגנת הצומח................................. 2682

מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.................................. 2684

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 2685

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת

הזנים המורשים למכירה).............................................. 2685

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2686

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2686

הודעות מאת הציבור................................................................ 2687