גיליון 6079 עמוד 2 מתאריך 25/04/2010


תיקון תקנון הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

לפי סעיף 155 לתקנון הכנסתי, מתפרסם בזה תיקון לתקנון הכנסת, שהכנסת אישרה בישיבתה ביום כ׳׳ג באדר התש׳׳ע (9 במרס 2010):

מחיקת כותרות בחלק א'

1.    הכותרות ”חלק א': ארגון הכנסת”, ”פרק ראשון: יושב ראש הכנסת והסגנים”, ”פרק שני: ועדות”, ”פרק שלישי: סיעות” ו׳׳פרק רביעי: חברי הכנסת” בחלק א' לתקנון הכנסת - יימחקו.

תיקון סעיף 10

2.    בסעיף 10(א) לתקנון הכנסת -

(1)    בפסקה (4), ברישה, אחרי ”שכללה את שמו” יבוא ”אם התפלגה לפי הוראות פסקאות (1) או (3) של סעיף 59 לחוק הכנסת, התשנ”ד-1 21994, אף אם התפלגה גם לפי הוראות פסקה (2) לסעיף האמור”;

(2)    אחרי פסקה (4) יבוא:

”(5) השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן בכנסת לאחר שהתפלגה הסיעה שבה היו חברים חברי רשימת המועמדים שכללה את שמו,

אם התפלגה לפי הוראות פסקה (2) של סעיף 59 לחוק הכנסת, בהתאם להוראות אלה:

(א)    ועדת הכנסת תקבע כי חבר הכנסת משתייך לסיעה המייצגת את המפלגה שהשתייכותו אליה צוינה בהסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת;

(ב)    על אף האמור בפסקת משנה (א), מסר חבר הכנסת לוועדת הכנסת הודעה בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת, כי הוא מבקש להשתייך לסיעה המייצגת מפלגה שהגישה את ההסכם לפי סעיף 59(2) לחוק הכנסת ואינה הסיעה האמורה באותה פסקת משנה, יינתן האישור בהתאם להודעתו, ובלבד שהן הסיעה שאליה היה אמור להשתייך לפי פסקת משנה

(א) והן הסיעה שאליה הוא מבקש להשתייך,

מסרו לוועדת הכנסת, לפני שדנה בעניין, את הסכמתן לבקשתו.”

מחיקת כותרות בחלק ב'

3.    הכותרות ”חלק ב': עבודת הכנסת”, ”פרק ראשון: ישיבות”, ”פרק שני: סדר היום”, ”פרק שלישי: שאילתות”, ”פרק רביעי: סדר הדיונים - הוראות כלליות” ו”סימן א': סדר הנאומים” בחלק ב' לתקנון הכנסת - יימחקו.

סימון סעיפים 28 ו־29

4.    סעיפים 28 ו-29 לתקנון הכנסת יסומנו, כסדרם, כסעיפים 156 ו-157, ומעל סעיף 156 תבוא הכותרת ”חלק ה': הוראות שונות”.

ביטול סעיפים 31 עד 33

5.    סעיפים 31, 32 ו-33 לתקנון הכנסת - בטלים.

סימון סעיף 33א

6.    סעיף 33א לתקנון הכנסת יסומן כסעיף 158.

ביטול סעיפים 34 ו-35

7.    סעיפים 34 ו-53 לתקנון הכנסת - בטלים.

הוספת פרק שני ופרק שלישי בחלק ג'

8.    אחרי סעיף 24 לתקנון הכנסת יבוא:

״פרק שני: סדר היום

סדר היום השבועי

25.    (א) מזכיר הכנסת יפרסם, לא יאוחר מיום הישיבה

האחרון בכל שבוע, את רשימת הנושאים שעל סדר יומה של הכנסת.

(ב)    יושב ראש הכנסת יקבע בתחילת כל שבוע את סדר היום השבועי המפורט של הכנסת בהתאם להוראות סעיף זה, ויציגו בישיבתה השבועית של נשיאות הכנסת; מזכיר הכנסת יפרסם, לאחר ישיבת הנשיאות, את סדר היום שנקבע.

(ג)    סדר היום של ישיבות הכנסת ייפתח באלה:

ביום ב' - בהצעות להביע אי-אמון בממשלה, אם הוגשו, ביום ג' - בנאומים בני דקה, וביום ד' -בתשובות לשאילתות דחופות.

(ד)    (1) יושב ראש הכנסת יקבע את סדר היום של הכנסת כך שישיבות הכנסת בימים ב' ו-ג'

יוקדשו לדיונים בהצעות הממשלה ולדיונים בהצעות חוק של חברי הכנסת בקריאה הראשונה, בקריאה השניה ובקריאה השלישית,

וישיבת הכנסת ביום ד' תוקדש לדיון בהצעות חוק של חברי הכנסת המובאות לדיון מוקדם ובהצעות לסדר היום; תשובות לשאילתות יכול שיינתנו בכל אחת מישיבות הכנסת.

(2) על אף האמור בפסקה (1), רשאי יושב ראש הכנסת להעמיד על סדר יומה של הכנסת דיון בהצעות חברי הכנסת כאמור באותה פסקה בימים ב' ו-ג', ודיון לפי בקשת הממשלה ביום ד', ובלבד שנושא שהועמד כאמור על סדר היום יידון לאחר הנושאים שנקבעו לדיון לפי פסקה (1), והודעה על כך תימסר לחברי הכנסת לפני תחילת הדיון בו.

(ה)    יושב ראש הכנסת רשאי לקבוע סדר יום החורג מהוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), בנסיבות שבהן הדבר מתחייב, לרבות בשבוע שבו לא מתקיימות שלוש ישיבות רגילות של הכנסת, בשבוע שבו הכנסת דנה בהצעת חוק התקציב השנתי או בהצעות החוק הנלוות לה, ובשבוע האחרון של כנסי הכנסת.

2676    ילקוט הפרסומים 6079, י”א באייר התש׳׳ע, 25.4.2010

1

   י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 2272.

2

   ס׳׳ח התשנ׳׳ד, עמ' 140.