גיליון 6079 עמוד 20 מתאריך 25/04/2010ושות', עורכי דין, מרכז עזריאלי 1, קומה 46, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן אילן, מפרק

ג׳מיס מלונות בע״מ

)ח״פ 51-373712-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.6.2010, בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' הכובשים 38, זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חדוה אבין, מפרקת

כ.א.ש נגזרים בע״מ

(ח״פ 51-361137-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.6.2010, בשעה 9.00, ברח' הברזל 19א, רמת החי׳׳ל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן אופק, עו״ד, מפרק

סוליד מוצרים פיננסיים מתקדמים בע״מ

(ח״פ 51-249490-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.6.2010, בשעה 17.00, במשרדו של המפרק, שד' רוטשילד 138, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלון חן, עו״ד, מפרק

ג׳ונתן אינקר בע״מ

(ח”פ 51-347194-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.6.2010, בשעה 13.00, ברח' מגלן 8, יד בנימין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג׳ונתן אינקר, מפרק

ד.ט. אכיפת חיובים בע״מ

(ח״פ 51-295844-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 27.6.2010, בשעה 15.00, בשד' המגינים 58, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי דורון, מפרק

חש-גל עבודות חשמל בע״מ

(ח״פ 51-159953-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 9.7.2010, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' הקליטה 3, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי פרץ, עו״ד, מפרק

רט 5 בע״מ

(ח״פ 51-417510-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.3.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר קון, ת׳׳ז XXXXXX982, מרח' האירוסים 4, רמת ישי, למפרק החברה.

אמיר קון, מפרק

סריגי גיתית, נכסים והשקעות (993ו) בע׳׳מ

(ח״פ 51-182696-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.3.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סימנא, ת׳׳ז XXXXXX526, מרח' הנמל 13, אשקלון, למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים 6079, י״א באייר התש״ע, 25.4.2010 2694