גיליון 6080 עמוד 1 מתאריך 28/04/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באייר התש״ע    6080    28 באפריל 2010

עמוד

עמוד

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

2701

ערד.........................................................................................

2700

הוועדה למינוי דיינים)...................................................

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים

2702

(בחינת רישוי)....................................................................

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

2700

לנפגעי עבודה) ..................................................................

2702

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2010.........

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

2704

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2010......

2700

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה).........

2706

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2010.........

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל

2706

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2010......

2700

בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות חכירה...

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה וחוק התכנון

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית

2709

והבניה ..................................................................................

2700

ערד..............................................................................................

2768

הודעות מאת הציבור................................................................