גיליון 6081 עמוד 1 מתאריך 28/04/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באייר התש״ע    081 6    29 באפריל 2010

עמוד


עמוד

הסמכת מפקחים לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת........ 2780

הודעות על מינוי חשבים מלווים (אזור, בני עייש)....... 2780

הודעה בדבר רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות

אזרחי).................................................................................... 2781

הודעות בדבר בחירת סגנים ממלאי מקום וסגני ראשי

רשויות מקומיות............................................................... 2785

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה.... 2786

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים................................... 2787

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 2788 הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדרים

כובלים לפי החוק האמור.............................................. 2790

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו.................................... 2793

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 2794

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2795

הודעות מאת הציבור................................................................ 2800