גיליון 6082 עמוד 1 מתאריך 03/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באייר התש״ע    6082    3 במאי 2010

עמוד


עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 2804

הודעות על מילוי מקום של שרים...................................... 2804

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית    כספים)................ 2804

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................. 2804

מינוי נשיא בבית המשפט...................................................... 2805

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט . 2805 מינוי יושב ראש מותב בוועדות עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים............... 2805

מינוי יושב ראש מותב בוועדות ערעורים לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים........... 2805

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי .. 2805

מינוי שופטי נוער...................................................................... 2606

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)..................................................................... 2806

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה ............ 2806

הודעות מאת הציבור .............................................................. 2806

דו׳׳חות שבועיים של בנק ישראל........................................ 2909