גיליון 6082 עמוד 4 מתאריך 03/05/2010דפנה אבניאלי איתן ישראל אורנשטיין אליהו בכר חגי ברנר יהושוע גייפמן אבי זמיר חיים טובי מאיר יפרח חיותה כוחן אסתר נחליאלי-חיאט עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

כ"ד באדר התש"ע (10 במרס 2010) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945

בתוקף סמכותי לפי תקנה 84(1)(ב) לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945' (להלן - תקנות ההגנה) ולאחר שהשתכנעתי כי הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה, שלום הציבור והסדר הציבורי, אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או ההתאחדות המכונה "אגודת חליל אלרחמאן לבנות", או "אגודת חליל אלרחמאן לצעירות" או "אגודת חברון לצעירות" או "אגודת חליל אלרחמאן לנשים״ או ״ג׳מעיית חליל אלרחמאן ללשבאת״ או "KHALIL AL-RAHMAN WOMEN SOCIETY", או בכל שם אחר שתכונה בו התאחדות זו, לרבות כל פלגיה וכל סניף, מרכז, ועד, קבוצה או סיעה של ארגון זה, היא התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.

הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו, יכול להגיש את השגותיו בכתב לפני, באמצעות היועץ המשפטי למערכת הביטחון, בתוך 14 ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו. כ״ב בניסן התש״ע (6 באפריל 2010) (חמ 3-1080)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 ע״ר 1945, תוס' 2, עמ' 855.

מינוי עוזרי פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה1 (להלן - הפקודה), אני ממנה את ויקטור אטיאס, ת״ז 069791424, עובד רשות המסים בישראל, לשמש עוזר פקיד שומה לעניין סעיפים 145, 150, 151 ו-152 לפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי לעיל.

א' בניסן התש״ע (16 במרס 2010) (חמ 3-171)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

מינוי עוזר פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה1 (להלן - הפקודה), אני ממנה את מאיה פורת, ת״ז 046239380, עובדת רשות המסים בישראל, לעוזרת פקיד שומה, לצורך הסמכתה בידי השר לביטחון הפנים לעניין סעיף 227 לפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת המנויה לעיל.

א' בניסן התש״ע (16 במרס 2010) (חמ 3-171)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

סופר-פארם ניהול מועדון צרכנות בע״מ

(ח״פ 51-407708-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 6.6.2010, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' שנקר 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור גרשון קציר, מפרק

תחנת פז ושירות לכלי רכב פינקלשיין בע״מ

(ח״פ 51-020277-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 10.6.2010, בשעה 15.00, במשרד עו״ד דורון איתני ושות', רח' נחמני 26, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי רומנו, מפרק

הראל ניהול אשראי בע״מ

(ח״פ 51-393632-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״לילקוט הפרסומים 6082, י״ט באייר התש״ע, 3.5.2010 2806