גיליון 6083 עמוד 1 מתאריך 06/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באייר התש״ע    6083    6 במאי 2010

עמוד


עמוד

הודעה על פקודת משטרה...................................................... 2812

הודעה בדבר עריכת תכניות מיתאר ארציות.................. 2815

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות להערות

ולהשגות.............................................................................. 2815

הודעה בדבר הארכת מועד להעברת הערות והשגות לתכנית מיתאר ארצית 31/א/1/21 - דרך מהירה מס' 6 בקטע שבין מחלף מאחז לבין מחלף להבים צפון........................................................................................ 2818

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת התנגדות לתכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הדרום 4/14/43

- פארק שקמה................................................................... 2820

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 2820

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2822

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2846

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2864

הודעות מאת הציבור................................................................ 2865