גיליון 6084 עמוד 1 מתאריך 11/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז באייר התש״ע    6084    11 במאי 2010

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות


עמוד

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 2876

מינוי לפי חוק התגמולים (ילד שנתייתם עקב מעשה

אלימות במשפחה).......................................................... 2876

הודעות לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 2876

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 2876

מינוי יושבי ראש מותבים נוספים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום), וחוק בתי דין מינהליים............................... 2876

מינוי מפקח על רישום מקרקעין........................................... 2877

הסמכות בסמכות רשם מקרקעין.......................................... 2877

מינוי סגני נשיאים בבית המשפט........................................ 2877

מינוי שופטים בבית המשפט.................................................. 2878

מינוי וביטול מינוי רשמים בבית המשפט........................ 2878

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2878

מינוי רשמים בבית דין לעבודה............................................ 2879

מינוי תובע לפי חוק הספנות (ימאים)................................ 2879

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה... 2879 הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים, וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........... 2880

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי החיקוקים האמורים

וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים). 2880 הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות

רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 2880

הודעות על מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק

הביטוח הלאומי................................................................ 2880

הסמכת פקידת סעד לפי חוק אימוץ ילדים..................... 2881

מינוי קצינת מבחן לנוער......................................................... 2881

עמוד

מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 2881

הסמכת פקידת סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

(אישור הסכם ומעמד היילוד)..................................... 2881

ביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על חוסים .. 2881 הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים

ברעש).................................................................................... 2882

הודעה על מינוי למועצת המוסד לבטיחות ולגיהות

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה.......................... 2882

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים................................ 2882

הסמכת עובד מוסמך לפי חוק הרשויות המקומיות

(אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים)....................... 2883

הסמכות לפי פקודת בריאות העם, וחוק רישוי עסקים.... 2883 הסמכה לפי החיקוקים האמורים ותקנות המים (מניעת

זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים)..................... 2883

מינוי נציגים של שר התיירות וממלאי מקומם בוועדות

מחוזיות לתכנון ולבניה.................................................. 2884

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית מגדל העמק........ 2884

הודעה על הארכת מינוי מנהל כללי בפועל לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)............................................... 2884

הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ממלא

מקום ראש עיריית מעלות תרשיחא.......................... 2885

הארכת תוקף של אישור מחסן טרנזיט............................... 2885

הודעה בדבר מינוי מנהל שדה תעופה של הרשות...... 2885

קביעת סכום תשלום לבעל רכב לפי חוק שמירת הניקיון.. 2885 מינוי קצינים מוסמכים לפי חוק להסדרת הביטחון

בגופים ציבוריים............................................................... 2885

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 2886

הודעות מאת הציבור................................................................ 2886

תיקון טעות דפוס